Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ BUDYNKU DO AGROTURYSTYKI „RIMINI”

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ BUDYNKU DO AGROTURYSTYKI „RIMINI”

Zamawiający – LOKALNA BAZA EKOTURYSTYKI, JOANNA SANOCKA-PERTEK, TERESIN 18, 64-980 TRZCIANKA NIP 763-183-40-08- zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

BUDOWĘ BUDYNKU DO AGROTURYSTYKI „RIMINI”

W MIEJSCOWOŚCI Teresin18, 64-980 Trzcianka.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 24.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

Termin złożenia oferty: OD 09.12.2019 r. do DNIA. 24.12.2019

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia. Na BUDOWĘ BUDYNKU DO AGROTURYSTYKI „RIMINI”

Budowa budynku do agroturystyki „ Rimini” , w miejscowości Teresin na działce nr 224/1 zgodnie z załączoną dokumentacją szczegółowo określającą przedmiot zamówienia:

Kosztorys inwestorski z dnia 27.10.2019r

Projekt budowlany budynku do agroturystyki „RIMINI”

Decyzja pozwolenia na budowę nr 175/2013 z dnia 23.04.2013.

Decyzja o warunkach zabudowy.

Opinia geotechniczna.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

WZÓR-PROJEKT UMOWY NA BUDOWĘ BUDYNKU DO AGROTURYSTYKI „RIMINI”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DO BUDOWY BUDYNKU DO AGROTURYSTYKI „RIMINI”

Umowa na budowę budynku do agroturystyki Rimini.

Przesłane oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

Lp.

Kryteria główne / częściowe

Maksymalna liczba punktów

Waga (%) W

1.

Cena ofertowa netto

100

= W1

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Okres gwarancji/ rękojmi – 3 LATA gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4. Warunki płatności: faktura Vat- płatność przelewem z możliwością zaliczkowania

6. Istotne warunki umowy: W załączeniu wzór umowy.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, NA FORMULARZU LUB W OPARCIU O FORMULARZ OFERTA , stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Cenę należy podać cyfrowo i słownie. Formularz oferty należy wypełnić czytelną trwałą techniką. Zaleca się wydrukowanie i dołączenie do oferty wszystkich zamieszczonych w zapytaniu ofertowym załączników, podpisanych i wypełnionych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania zamieszczone w poniższej tabeli.

Zamówienie może być podzielone na następujące części i wykonane przez więcej firm.

1.

Roboty Ziemne

2.

roboty fundamentowe

3

posadzki-parter

4

ściany zewnetrzne – parter

5

ściany wewnętrzneiu działowe- parter

6

stropy i posadzka nad parterem

7

schody

8

ściany piętra

9

ściany zewnetrzne – piętro

10

konstrukcja drewniana dachu

11

pokrycie dachu

12

stolarka zewnętrzna

13

stolarka wewnetrzna

14

elewacja

15

instalacje wewnętrzne

16

tynki wewnętrzne

17

wykończenie

18

kominy/wentylacja

19

schody i pochylnie zewnętrzne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na zadania zamieszczone w tabeli elementów scalonych w kosztorysie, dołączonym do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z wykonawcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z wykonawcą, podczas wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, ekstremalnych warunków atmosferycznych lub wystąpienia stanów wyjątkowych itp.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z wykonawcą, w warunkach nieprzewidzianych okolicznościami ujętymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 23.12.2019. Ofertę można złożyć w siedzibie zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową na adres.

Lokalna Baza Ekoturystyki

Joanna Sanocka – Pertek

Teresin 18

64-980 Trzcianka

Ofertę można złożyć także drogą elektroniczną, joanna.sanockapertek@interia.pl ofertę należy jednoznacznie oznaczyć np. oznaczając napisem na kopercie lub w temacie przesyłki elektronicznej

Oferta – na BUDOWĘ BUDYNKU DO AGROTURYSTYKI „RIMINI” ( nazwa postępowania z punktu 1 zapytania ofertowego)

Oferty które wpłyną do zamawiającego po terminie podanym, wyznaczonym do 23.12.2019, zostaną zwrócone do wykonawców bez otwierania.

9.Podmiot składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

Formularz oferty, wg załączonego wzoru- załącznik nr 1

Zaparafowany WZÓR-PROJEKT UMOWY NA BUDOWĘ BUDYNKU DO AGROTURYSTYKI „RIMINI”, – załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, że spełnia warunki udziału w postępowaniu DO BUDOWY BUDYNKU DO AGROTURYSTYKI „RIMINI” – załącznik nr 3

Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Lokalna Baza Ekoturystyki

Joanna Sanocka – Pertek

Teresin 18

64-980 Trzcianka

e-mail: joanna.sanockapertek@interia.pl

Termin składania ofert : do 23.12.2019.

Zapytanie ofertowe wszczęto 10.12.2019, licząc od dnia 07.12.2019 ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO.

Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo , z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej ważnej oferty.

– Informujemy o wykluczeniu  z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanych osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na :

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa lub w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Możliwe jest unieważnienie postepowania w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Oferty które wpłyną po terminie 7 dni ,( licząc od dnia następnego po ukazaniu się ogłoszenia na stronie zamawiającego, oraz otrzymaniu potwierdzenia odbioru Poczty Polskiej, wysłanych Pocztą Polską Zapytań Ofertowych, licząc od dnia następnego od daty potwierdzenia odbioru), nie będą rozpatrywane.


Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą rozeznania cenowego rynku, według zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, z dnia 16.09.2019. bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. artykuł 3 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986, z póżn.zm.)

Sporządziła

01.12.2019

Z poważaniem

Lokalna Baza Ekoturystyki

Joanna Sanocka – Pertek

Teresin 18

64-980 Trzcianka

NIP 763 183 40 08

TEL KOM 793 000 637

TEL STACJONARNY 67 2 147 806

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close